Regulamin

REGULAMIN STRONY I WARUNKI SPRZEDAZY

producent-lezakow.pl

 

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.      Strona Internetowa dostępna pod adresem internetowym www.producent-lezakow.pl prowadzona jest przez MATEUSZA BARTKOWIAKA prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą REAKCJA MATEUSZ BARTKOWIAK wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Morszyńska 36, 60-464 Poznań, NIP 9720964363, REGON 301219263, adres poczty elektronicznej: biuro@flagireklamowe.info.pl

1.2.      Niniejsza Strona Internetowa oraz Regulamin skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców (Strona Internetowa oraz Regulamin nie są skierowane do konsumentów).

1.3.      Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4.      Definicje:

1.4.1.      DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2.      FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na Stronie Internetowej umożliwiający złożenie Zamówienia.

1.4.3.      KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie ze Strony Internetowej, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.4.      KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.5.      OFERTA – oferta zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Klientem złożona przez Sprzedawcę Klientowi w odpowiedzi na jego Zamówienie.

1.4.6.      PRODUKT – rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.7.      REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony Internetowej.

1.4.8.      STRONA INTERNETOWA – strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem internetowym: www.producent-lezakow.pl.

1.4.9.      SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – MATEUSZ BARTKOWIAK prowadzący działalność gospodarczą pod firmą REAKCJA MATEUSZ BARTKOWIAK wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Morszyńska 36, 60-464 Poznań, NIP 9720964363, REGON 301219263, adres poczty elektronicznej: biuro@flagireklamowe.info.pl.

1.4.10.    UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.11.    USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony Internetowej.

1.4.12.    USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie ze Strony Internetowej, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.4.13.    ZAMÓWIENIE - oświadczenie Klienta stanowiące zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2.    USŁUGI ELEKTRONICZNE NA STRONIE INTERNETOWEJ

2.1.      Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.2.      Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.3.      Tryb postępowania reklamacyjnego:

2.3.1.      Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Strony Internetowej (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@flagireklamowe.info.pl.

3.    WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.      Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na Stronie Internetowej, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.2.      Cena Produktu uwidoczniona na Stronie Internetowej podana jest w złotych. Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w Ofercie.

3.3.      Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień albo za pomocą poczty elektronicznej

3.3.1.   W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia albo za pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: biuro@flagireklamowe.info.pl

3.3.2.   Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca w ciągu 2 Dni Roboczych przesyła Klientowi Ofertę w odpowiedzi na złożone przez niego Zamówienie. Przesłanie Oferty następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta.

3.3.3.   Następnie Klient w ciągu 5 Dni Roboczych  (okres związania Ofertą) może przyjąć Ofertę Sprzedawcy. Sprzedawca może ustalić inny okres związania Ofertą.

3.3.4.   Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o przyjęciu Oferty zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

4.    SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1.      Poniższy punkt Regulaminu znajduje zastosowanie, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

4.2.      Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy lub gotówką.

4.3.      Termin płatności: W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.    KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

5.1.      Poniższy punkt Regulaminu znajduje zastosowanie, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

5.2.      Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, z zastrzeżeniem że w przypadku Umów Sprzedaży o wartości powyżej 200 zł netto dostawa jest bezpłatna.

5.3.      Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu: przesyłka kurierska, przesyłka pocztowa.

5.4.      Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

6.    REKLAMACJA PRODUKTU

6.1.      Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

6.1.1.      pisemnie na adres: ul. Morszyńska 36, 60-464 Poznań;

6.1.2.      w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@flagireklamowe.info.pl;

6.2.      Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

7.    POSTANOWIENIA DODATKOWE

7.1.      Poniższy punkt Regulaminu znajduje zastosowanie, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

7.2.      Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta.

8.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.      Umowy zawierane poprzez Stronę Internetową zawierane są w języku polskim i zgodnie z prawem polskim.

8.2.      Wyłącza się zastosowanie przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. oraz Konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Nowym Jorku w dniu 14.06.1974 r.

8.3.      Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Usługodawca/Sprzedawca oraz Usługobiorca/Klient zaś zobowiązują się na wniosek którejkolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.

8.4.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.